5 Best Telugu Christian Songs Lyrics | 5 ఉత్తమ తెలుగు క్రిస్టియన్ పాటల సాహిత్యం

telugu christian songs lyrics

తెలుగు క్రైస్తవ సంగీతంలో చేరుకునే మెలోడీలు అనేవి ఆత్మని ఉద్రేకించే శక్తితో పాటు పరిశుద్ధ సాహిత్యాలతో కలిసి ఆర్థిక సమాజంలో అభివృద్ధి చేస్తుంది. ప్రశంస పాటలు నుంచి హృదయాలను ఆనందపరచే గీతాలకు, తెలుగు క్రైస్తవ సంగీత కళ జాతీయాన్ని ఒక ఆధ్యాత్మిక సమర్ధతను ప్రదర్శించే కళతో సమర్పించింది. ఈ వ్యాసంలో, మేము ఐదు ఉత్తమ తెలుగు క్రైస్తవ పాటల సాహిత్యాలను అధ్యయనించబోతున్నాము, ప్రతి పాటలో కూడా స్వంత గొప్ప సందేశాన్ని పంపే శక్తి ఉందని ఆశిస్తున్నాం.

1.ఆధారమా  నా యేసయ్య 

ఆధారమా  నా యేసయ్య 

ఆలించుమా నా ప్రార్ధన 

మదిలోని ప్రతి భారం – మనసార పాడే  మౌన గీతం 

నీకే ఆలాపన – ప్రియమైన ఆరాధన 

  1. ఏది గెలుపు – ఏది మలుపు 

తలచి చూడ – నిదుర రాదే 

ఓటమైన – ఒంటరైన 

కరుణ చూపి – నడిపినావు 

వ్యధలలోన – విసిగిపోయి – పాదములనే చేరగా 

స్థితిని చూచి – స్తుతిగ మార్చి – దీవెనలతో నింపవా 

దీవెనలతో నింపవా 

  1. నీదు వదనం – కాంతి కిరణం 

కనులలోని – ప్రేమ మధురం 

ఎదురు చూసే – జీవ గమనం 

బదులు పంపే   – సిలువ రుధిరం 

కడలిలోన – కరముచాపి  –  ఆదరించే   దైవమా 

దీనురాలి – దరికిచేరి –  దీవెనలతో నింపవా 

దీవెనలతో నింపవా

2.ఆకాశము వైపు నా కన్నులెత్తుచున్నాను

                   నా సహాయకుడవు నీవే యేసయ్యా….           ॥2॥ 

కలవరము నొందను నినునమ్మి యున్నాను 

కలత నేను చెందను కన్నీళ్లు విడువను

1. ఆకాశముపై నీ సింహాసనమున్నది 

రాజదండముతో నన్నేలుచున్నది 

నీతిమంతునిగా చేసి నిత్యజీవమనుగ్రహించితివి 

నేనేమైయున్నానో అది నీ కృపయే కదా ….. 

|| ఆకాశము వైపు॥

2. ఆకాశము నుండి నాతో మాట్లాడుచున్నావు 

ఆలోచన చేత నన్ను నడిపించుచున్నావు 

నీ మహిమతో నను నింపి నీ దరికి నన్ను చేర్చి (చేర్చితివి) 

నీవుండగ ఈ లోకములో ఏదియు నాకక్కరలేనే లేదయ్యా….

 || ఆకాశము వైపు || 

3. ఆకాశము నుండి అగ్ని దిగివచ్చియున్నది 

అక్షయ జ్వాలగ నాలో రగులుచున్నది 

నా హృదయము నీ మందిరమై తేజస్సుతో నింపి (నింపితివి) 

కృపాసనముగా నను మార్చి నాలో నిరంతరము నివసించితివి….

   ॥ ఆకాశము వైపు ॥

4. ఆకాశము నీ మహిమను వివరించుచున్నది 

అంతరిక్షము నీ చేతి పనిని ప్రచురించుచున్నది 

భాషలేని మాటలేని స్వరమే వినబడనివి 

పగలు బోధించుచున్నదీ రాత్రి జ్ఞానమిచ్చుచున్నది….

 ॥ ఆకాశము వైపు॥

5. క్రొత్త ఆకాశం క్రొత్త భూమి నూతన యెరూషలేము నాకై నిర్మించుచున్నావు 

మేఘ రథములపై అరుదెంచి నను కొనిపోవా…. 

ఆశతో వేచియుంటినీ త్వరగా దిగిరమ్మయ్య ….

    ॥ ఆకాశము వైపు ॥

3.నీవే శ్రావ్య సదనము

నీవే శ్రావ్య సదనము – నీదే శాంతి వదనము 

నీ దివిసంపద నన్నే చేరగా 

నా ప్రతి ప్రార్థన నీవే తీర్చగా ॥ 2॥ 

నా ప్రతి స్పందనే ఈ ఆరాధన 

నా హృదయార్పణ నీకే యేసయ్య ॥2॥

  1. విరజిమ్మే నాపై కృపకిరణం –

 విరబూసె పరిమళమై కృపకమలం॥ 2॥ 

విశ్వాసయాత్రలో ఒంటరినై – 

విజయశిఖరము చేరుటకు ॥2॥ 

నీదక్షిణ హస్తం చాపితివి నన్నాదుకొనుటకు వచ్చితివి ॥ 2 ॥ 

నను బలపరచి – నడిపించే నా యేసయ్యా

                             ||నీవే||

4.పరిమళతైలం నీవే

పరిమళతైలం నీవే – తరగని సంతోషం నీలో 

జీవనమకరందం నీవే – తియ్యని సంగీతం నీవే 

తరతరములలో నీవే – నిత్యసంకల్పసారధి నీవే 

జగములనేలే రాజా – నాప్రేమకు హేతువు నీవే

  1. ఉరుముతున్న మెరుపులవంటి 

తరుముచున్న శోధనలో॥ 2॥ 

నేనున్నా నీతో అంటూ నీవే నాతో నిలిచినావు 

క్షణమైనా విడువక ఔదార్యమును నాపై చూపినావు 

నీమనస్సే అతిమధురం అది నాసొంతమే

                               ॥ పరిమళ॥

  1. చీల్చబడిన బండనుండి నా – 

కొదువ తీర్చి నడిపితివి 

నిలువరమగు ఆత్మశక్తితో – కొరతలేని ఫలములతో 

నను నీ రాజ్యమునకు పాత్రునిచేయ 

ఏర్పరుచుకొంటివి 

నీ స్వాస్థ్యములో నే చేరుటకై – అభిషేకించినావు 

నీ మహిమార్థం వాడబడే నీ పాత్ర నేను

                             ॥ పరిమళ॥ 

  1. వేచియున్న కనులకు నీవు కనువిందే చేస్తావని 

సిద్ధపడిన రాజుగ నీవు నాకోసం వస్తావని 

నిను చూచిన వేళ నాలో ప్రాణం ఉద్వేగభరితమై 

నీ కౌగిట ఒదిగి ఆనందముతో నీలో మమేకమై 

యుగయుగములలో నీతో నేను నిలిచి పోదును

                                     ॥ పరిమళ॥

5.నూతనమైన కృప

నూతనమైన కృప నవ నూతనమైన కృప 

శాశ్వతమైన కృప బహు ఉన్నతమైన కృప 

నిరంతరం నాపై చూపిన – 

నిత్య తెజూడా యేసయ్య 

నీ వాత్సల్యమే నాపై చూపించిన   – 

నీ ప్రేమను వివరించనా 

నను నీ కోసమే ఇలా బ్రతికించిన  – 

జీవాధిపతి నీవయ్య 

ఇదే కదా నీలో పరవశం  – 

మరువలేని తియ్యని జ్ఞాపకం 

||నూతనమైన||

  1. నా క్రయధనముకై – రుధిరము కార్చితివి 

                 ఫలవంతములైన – తోటగా మార్చితివి  ||2||

ఫలితముకొరకైన – శోధన కలిగినను 

ప్రతిఫలముగ నాకు – ఘనతను నియమించి 

ఆశ్చర్యకరమైన అదరణ –  కలిగించి 

అన్నివేలలయందు   – ఆశ్రయమైనావు   

ఎంతగా కీర్తించినా  – నీ ఋణమే నే తీర్చగలనా 

ఇదే కదా నీలో పరవశం  – 

మరువలేని తియ్యని జ్ఞాపకం 

||నూతనమైన||

  1. నీ వశమైయున్న – ప్రాణాత్మదేహమును

               పరిశుద్ధపరచుటయే – నీకిష్టమాయెను |2||

పలు వేదనలలో – నీతో నడిపించి 

తలవంచని తెగువ – నీలో కలిగించి  

మదిలో నిలిచావు – మమతను పంచావు 

నా జీవితమంతా – నిను కొనియాడెదను 

ఎంతగా కీర్తించిన – నీ ఋణమే నే తీర్చగలనా   

ఇదే కదా నీలో పరవశం  – 

మరువలేని తియ్యని జ్ఞాపకం 

||నూతనమైన||

  1. సాక్షి సమూహము -మేఘమువలెనుండి 

       నాలో కోరిన – ఆశలు నెరవేరగా      ||2||

వేలాది  దూతల – ఆనందము చూచి 

కృప మహిమైశ్వర్యం – నే పొందిన వేళ 

మహిమలో – నీతోనే నిలిచిన వేళ 

మాధుర్య లోకాన – నిను చూచిన వేల 

ఎంతగా కీర్తించిన – నీ ఋణమే నే తీర్చగలనా   

ఇదే కదా నీలో పరవశం  – 

మరువలేని తియ్యని జ్ఞాపకం 

||నూతనమైన||

ముగింపు

తెలుగు క్రైస్తవ సంగీతం మన అంతస్తులను పునరుద్ధారం చేస్తుంది, మరియు సౌందర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. ఈ వ్యాసంలో హైలైట్ చేసిన ఐదు పాటలు – “నీవు రక్షకుడు”, “ప్రభు యేసు దేవా”, “ప్రేమ యేసుని ప్రేమ”, “ఆనందమే ఆనందమే”, “నీ చరణములే” – ప్రతిటి వీరి చేతికి మీకు స్పందించబడే సందేశాలను నిర్వహించుకునేందుకు. ఆనందించడం మరియు ప్రేమతో ప్రేరేపిస్తున్నందుకు, ఈ మెలోడీల ప్రభావాన్ని అనుభవించి తమ వ్యక్తిత్వంను సుధారించండి. ఈ గీతాలు మనం మెరుగైన జీవితాన్ని ఉంచుకుంటుంటాయి. వినిపించిన వెనుకంగా ప్రభువు మరియు మన ప్రేమ నుండి మన జీవితాన్ని రూపొందించటం కోసం మానవులను ప్రేరేపిస్తుంది. ఈ మెలోడీలు మరియు విశాల సాహిత్యంతో ప్రతి వినిపించిన వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రకటించేందుకు అనుకునేందుకు మాకు గౌరవం అందుకుంటుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *